A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej
BIP Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej
BIP.gov.pl

  Statut ŚDS w OStrowi Maz.

  UCHWAŁA NR XXXVI/260/2017

  RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

  z dnia 28 czerwca 2017 r.

   

  w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej

  Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 1 ust. 1, art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 882), art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51, 51a ust. 1 i 2, 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  § 1.

  Nadaje się statut Środowiskowemu Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

  § 2.

  Traci moc statut stanowiący załącznik do uchwały nr XXIX/144/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 września 2012 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej i nadania statutu.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  Przewodniczący Rady Miasta

  Zbigniew Krych

   

  Załącznik do uchwały Nr XXXVI/260/2017

  Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

  z dnia 28 czerwca 2017 r.

   

  S T A T U T

  ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU „A i B”

  W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

  Rozdział 1.

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1.

  Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej działa w oparciu o przepisy:

  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 930 z późn. zm.),
  2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 882),
  3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),
  4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.),
  5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
  6. innych właściwych aktów prawnych,
  7. niniejszego Statutu.

  § 2.

  Ilekroć w Statucie jest mowa o:

  1. Radzie Miasta– należy rozumieć Radę Miasta Ostrów Mazowiecka,
  2. Burmistrzu Miasta – należy rozumieć Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka,
  3. Kierowniku Domu – należy rozumieć Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej,
  4. Kierowniku Ośrodka – należy rozumieć Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,
  5. Ośrodku – należy rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,
  6. Domu – należy rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej,
  7. Statucie – należy rozumieć Statut Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej.

  § 3.

  Obszarem działania jest Miasto Ostrów Mazowiecka. Siedziba Domu mieści się w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3.

  § 4.

  1. Dom jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Miasta Ostrów Mazowiecka, zorganizowaną w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.
  2. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.
  3. Zajęcia w Domu prowadzone są przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, od 800 do 1600.
  4.  Dom prowadzi swoją działalność w oparciu o program działalności, plany pracy opracowane na każdy rok po ich uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim.
  5. Dom jest elementem realizowanej w Mieście Ostrów Mazowiecka strategii zapewnienia osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo wsparcia psychicznego pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie, integrację społeczną rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych.
  6. Dom prowadzi mieszkanie chronione przeznaczone dla osób z terenu miasta Ostrów Mazowiecka, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.
  7. Dom używa logo stanowiące załącznik do Statutu.

  § 5.

  1. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego i upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym, umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.
  2. Uczestnikami zajęć mogą być mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli Dom dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego między odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego w tym, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do placówki.
  3. Działalność Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób w nim przebywających oraz integracja uczestników ze społecznością lokalną poprzez różnego rodzaju formy aktywizacyjne.
  4. Dom prowadzi działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

  § 6.

  Decyzje kierujące do Domu wydaje Kierownik Ośrodka.

  Rozdział 2.

  ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  § 7.

  Celem działalności Domu jest:

  1. organizowanie oparcia społecznego dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo,
  2. przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osoby przewlekle psychicznie chorej w jej naturalnym środowisku,
  3. kształtowanie właściwych postaw społecznych – integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym.

  § 8.

  1. Do podstawowych zadań Domu należy:

  1. podtrzymywanie i rozwijanie u osób przewlekle psychicznie chorych i osób z upośledzeniem umysłowym umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  2. organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
  3. pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

  2. Dom realizuje swoje zadania poprzez:

  1. uczestnictwo podopiecznych w zajęciach organizowanych w Domu i przez Dom,
  2. organizację czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,
  3. pogłębianie integracji ze środowiskiem lokalnym,
  4. współpracę z rodzinami i opiekunami Uczestników Domu.

  Rozdział 3.

  ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

  § 9.

  1. Pracą Domu kieruje Kierownik, odpowiedzialny za jego działalność, zatrudniony przez Burmistrza Miasta.
  2. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych w Domu pracowników.
  3. Kierownik zatrudnia pracowników o kwalifikacjach określonych w obowiązujących przepisach.
  4. Kierownik reprezentuje Dom na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Domu.
  5. Do za zakresu działania kierownika należy w szczególności:
  1. organizowanie działalności Domu,
  2. nadzór nad majątkiem Domu,
  3. przedstawianie właściwym instytucjom Wydziałowi Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Miastu planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
  4. wydawanie zarządzeń,
  5. dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w Domu pracowników,
  6. sprawowanie kontroli zarządczej w Domu.

  § 10.

  Szczegółową organizację wewnętrzną Domu oraz zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta.

  Rozdział 4.

  GOSPODARKA FINANSOWA

  § 11.

  1. Dom prowadzi działalność jako budżetowa jednostka organizacyjna Miasta Ostrów Mazowiecka.
  2. Dom finansowany jest z budżetu Wojewody Mazowieckiego.
  3. Obsługę finansową Domu prowadzi Gówny Księgowy Domu.
  4. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest coroczny plan finansowy uchwalony przez Radę Miasta.
  5. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Dom kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

   

  Rozdział 5.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 12.

  Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu dla jego uchwalenia.

   

  Załącznik

  do Statutu Środowiskowego

  Domu Samopomocy Typu „A i B”

  w Ostrowi Mazowieckiej

  Logo Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Krzysztof Łukaszewski
  Publikacja dnia: 13.07.2017
  Podpisał: Krzysztof Łukaszewski
  Dokument z dnia: 13.07.2017
  Dokument oglądany razy: 2121
MegaBIP free (2.09)